NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 9076 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Štatút FERS

FÓRUM EUROREGIÓNOV SLOVENSKA

ŠTATÚT
I. FÓRUM EUROREGIÓNOV SLOVENSKA

Fórum euroregiónov Slovenska (skratka FERS) tvoria poverení zástupcovia euroregiónov Slovenska - predstavitelia regionálnych združení pre cezhraničnú spoluprácu slovensko-českej, slovensko-poľskej, slovensko-maďarskej, slovensko-rakúskej a slovensko-ukrajinskej hranice a súhlasiacich s týmto štatútom.

Poslaním Fóra euroregiónov Slovenska je pomáhať vnútornému rozvoju členských euroregionálnych združení, rozvoju vonkajších partnerských vzťahov, ako aj prezentácia, obhajoba a presadzovanie záujmov euroregionálnych združení Slovenska na národnej a medzinárodnej úrovni (medzivládne komisie pre cezhraničnú spoluprácu, medzinárodné konferencie a pod.).

Cieľom Fóra euroregiónov Slovenska (ďalej Fórum) je strategický rozvoj a dlhodobá udržateľnosť euroregionálnych združení (ďalej ERZ), profesionalizácia pracovníkov ERZ, cezhraničná, interregionálna a transnacionálna v súlade s Európskym rámcovým dohovorom o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi v súlade. Predmetom činnosti Fóra je koordinácia činnosti euroregiónov vo vzťahu k Asociácii európskych prihraničných regiónov (AEBR), ďalším subjektom vrátane verejnej správy SR. Ďalej propagácia a šírenie relevantných informácií Európskej únie a Rady Európy.

Kontaktnou adresou Fóra je sídlo ERZ zvoleného predsedu/reprezentanta Rady.

 II. ŠTRUKTÚRA A FUNKČNÉ OBDOBIE FÓRA 

1. Fórum euroregiónov Slovenska je dobrovoľná platforma euroregionálnych združení Slovenska, ktoré v súlade s platnými štatútmi ERZ súhlasili s týmto štatútom a písomne delegovali svojho zástupcu do Fóra. Delegovaný zástupca je oprávnený za ne, v súlade s ich stanoviskami, vo Fóre kompetentne rokovať. Všetci členovia Fóra sú rovnocenní, s právom jedného hlasu. Fórum si v prípade potreby vytvára odborné tímy na riešenie aktuálnych problémov. Fórum euroregiónov Slovenska sa schádza minimálne raz ročne.

2. Rada FERS (ďalej Rada) je 5 členná skupina zástupcov – jeden za každú hranicu SR, volených členmi Fóra. Členstvo v Rade je čestné a dobrovoľné a boli zvolení ako osobnosti, uznávané za svoju činnosť v cezhraničnej spolupráci na konkrétnej hranici.

Mandát členov Rady trvá 2 roky.

3. Predsedu Rady volia z pomedzi seba členovia Rady nadpolovičnou väčšinou. Predseda Rady informuje verejnosť o rozhodnutiach a stanoviskách Fóra. Predseda Rady má právo zaujať stanovisko k aktuálnym témam, o ktorých nerokovala Rada FERS po konzultácii s minimálne jej dvomi členmi. Každý člen Fóra môže podať návrh na odvolanie predsedu Rady a návrh na nového predsedu Rady. Na odvolanie predsedu Rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Fóra. Predseda Rady sa volí a odvoláva tajným hlasovaním.

 III. PRÁVOMOCI FÓRA

1. Voliť Radu FERS.

2. Schvaľovať prijatie nových členov Fóra euroregiónov Slovenska.

3. Schvaľovať Uznesením činnosť a úlohy Rady FERS a vytvorených odborných tímov na nasledujúce obdobie, odporúčať spôsob financovania, vyhodnocovať ich realizáciu za predchádzajúce obdobie.

4. Na základe dohody poveriť členské ERZ vykonávať pre ostatných členov dôležité činnosti v oblasti šírenia potrebných informácií, prekladov dôležitých dokumentov súvisiacich s cezhraničnou, interregionálnou a transnacionálnou spoluprácou, vzdelávania, propagácie, vydavateľskej činnosti ap.

5. Meniť štatút, právnu formu Fóra, alebo ho na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny členov zrušiť a určiť spôsob oznámenia verejnosti o jeho zrušení.

 IV. PRÁVOMOCI RADY FERS

1. Zastupovať záujmy a potreby euroregionálnych združení Slovenska navonok. Iniciovať pracovné stretnutia a verejné prezentácie na presadenie záujmov FERS.

2. Vydávať verejné vyhlásenia, v ktorých formuluje svoje stanovisko na obhajobu a podporu presadzovaných záujmov členov Fóra. Vydávať aj vyhlásenia k aktuálnym otázkam cezhraničnej, interregionálnej a transnacionálnej spolupráce a spoločenského života.

3. Uzatvárať dohody o spolupráci, týkajúce sa cezhraničnej spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni po predchádzajúcom súhlase Fóra.

 V. POVINNOSTI RADY FERS

1. Zabezpečiť realizáciu Uznesenia Fóra.

2. Zvolať minimálne raz ročne Fórum euroregiónov Slovenska, pripraviť materiály na rokovanie, resp. ich vopred rozoslať členom Fóra.

3. Zabezpečiť realizáciu záverov odborných tímov.

4. Písomné vyhlásenia, ako i korešpondenciu Fóra vždy podpíše predseda Rady a jeden z členov Rady FERS.

5. Monitorovať situáciu v cezhraničnej, interregionálnej a transnacionálnej spolupráci a reagovať na aktuálne otázky.

6. Pravidelne informovať členov Fóra o aktuálnych problémoch cezhraničnej, interregionálnej a transnacio-nálnej spolupráce, o prijatých rozhodnutiach a rozhodnutiach odborných tímov.

7. Činnosť Rady FERS a Fóra ako platformy nesmie smerovať k podpore alebo preferovaniu žiadnej politickej strany a hnutia.

 VI. ČINNOSŤ RADY FERS 

1. Zasadnutie Rady FERS zvoláva predseda Rady spravidla raz štvrťročne. Medzi zasadnutiami prebieha elektronická komunikácia členov Rady FERS. V prípade neprítomnosti predsedu Rady, zvoláva Radu FERS ním poverený člen Rady FERS.

2. Rada FERS je uznášaniaschopná, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

3. Rada FERS prijíma rozhodnutia dohodou. Ak nie je možné prijať rozhodnutie dohodou, dá predsedu Rady o návrhu hlasovať. Návrh je prijatý ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.

4. Zabezpečením úloh Rady FERS môže po vzájomnej dohode poveriť niektorý z členských sekretariátov euroregionálneho združenia. Finančné krytie nákladov spojených s činnosťou Rady FERS zabezpečí poverené ERZ samostatnými projektmi, vložným od členských ERZ, sponzorskými darmi ap.