NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 9075 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Prvé volebné obdobie

Činnosť Fóra euroregiónov Slovenska a Rady FERS
v 1. volebnom období od 10. 11. 2005 do 6. 9. 2007

V zmysle Zápisu z ustanovujúceho Fóra euroregiónov Slovenska, konaného dňa 10. 11. 2005 v Obručnej bola zvolená prvá šesťčlenná Rada FERS v zložení:

 

Aladár Gašpár, Región Neogradiensis
Ing. František Kardoš, Únia Slanej a Rimavy
Dagmar Lišková, Región Biele Karpaty
Jozef Polačko, Karpatský euroregión Slovensko
Ing. Jozef Repaský, Združenie Región „Tatry“
Miroslav Rejda, Región Beskydy

 

a definované úlohy pre dvojročné volebné obdobie:

 

Cieľ 1. obdobie: 2006-2007

Fungovanie Fóra
a) formy komunikácie – elektronicky, komunikačná konferencia (telefonická, videokonferencia)

b) spracovať harmonogram stretnutí Rady FERS a Fóra podľa aktuálnych potrieb v procese programovania na národnej, cezhraničnej a regionálnej úrovni

 

Cieľ 2. obdobie: 2006

Participácia Fóra v Prípravnom výbore NSRR
a) Rada FERS dohodnúť rokovanie s podpredsedom vlády P. Csákym, so štátnym tajomníkom a ministrom MVRR SR, s riaditeľom APRR p. Slovákom k témam:

- založenie Fóra a jeho ciele, závery z Obručnej, účasť predsedu Rady v PV NSRR

b) práca predsedu Rady v PV NSRR – informovanie členov, pripomienkovanie stratégie

 

Cieľ 3. obdobie 2006-2007

Participácia členov Fóra na procese programovania pre jednotlivé hranice
a) rokovanie s APRR o nominácii zástupcov Fóra do prípravných výborov pre jednotlivé bilaterálne cezhraničné programy (CIPy pre SK/AT, SK/HU, SK/CZ, SR/PL, SR/UK)

b) účasť zástupcov Fóra v programovacom procese pre jednotlivé hranice

c) vzájomná výmena informácií z procesu, participácia ostatných ERZ na pripomienkovacom procese CIP-ov pre konkrétne hranice

d) účasť zástupcov ERZ v orgánoch implementácie CIP-ov (monitorovacie a riadiace výbory)

 

Cieľ 4. – naprieč cieľmi 1-3. Obdobie 2006-2007

a) budovanie úzkej spolupráce s NUTS III – Fórum spoločne i ERZ individuálne

b) zviditeľňovanie euroregionálnej politiky na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni

c) ERZ pripraviť spoločne s relevantnými ministerstvami, všetkými VÚC-kami, RRA-čkami spoločnú konferenciu na jeseň 2006 k programovacím, implementačným procesom a prezentácii ERZ Slovenska

d) Podať do SPERA samostatný projekt na fungovanie Fóra (režijné náklady členov prípravných výborov, náklady na zviditeľnenie Fóra a euroregionálnej politiky, náklady na konferenciu.....)

 

Plnenie cieľov:

 

1. a) Fungovanie Fóra

Členovia FERS medzi sebou komunikovali najmä elektronicky a telefonicky. Na zabezpečenie videokonferencie boli zakúpené pre členov FERS v rámci spoločného projektu Združením Región „Tatry“ v decembri r. 2006 kamery, k dnešnému dňu sú nainštalované v ERZ „Tatry“, Biele Karpaty, ...... a videokonferencia ešte nebola sfunkčnená.

 

Východzími materiálmi pre činnosť FERS boli analýzy a východiská, spracovávané k jednotlivým pracovným stretnutiam Euroregióny spoločne:

Fungovanie slovenských ERZ do a po roku 2006 (D. Lišková),11/2005
Európske zoskupenia územnej spolupráce (D. Lišková), 08/2006
Prínos SPERA MVRR SR (J. Chovaňáková), 08/2006
Kooperácia a cezhraničná spolupráca ERZ v SR (J. Chovaňáková), 08/2006
Štandardy kvality ERZ (G. Mihályi) 08/2006

 

 

1.b) Harmonogram stretnutí Rady FERS a Fóra – nebol spracovaný, stretnutia sa konali priebežne na konferenciách organizovaných ERZ a MVRR SR.

 

 

2. a) Oslovenie vládnych činiteľov Radou FERS sa uskutočnilo až po voľbách a 19. 9. 2006 boli odoslané listy podpredsedovi vlády D. Čaplovičovi a ministrovi VRR M. Janušekovi v zmysle poverenia členských združení Fóra euroregiónov Slovenska so žiadosťou o pracovné stretnutie so zástupcami Rady fóra k témam:

1. Pokračovanie programu SPERA v rokoch 2007 – 2008.

2. Odporúčania ERZ k procesu zosúladenia národnej legislatívy s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o Európskych zoskupeniach územnej spolupráce do augusta 2007

3. Zlepšenie vzťahov medzi ERZ, VÚC a IS RRA v programoch cezhraničnej spolupráce.

4. Prerokovanie postavenia slovenských euroregionálnych združení v plánovacom období rokov 2007 – 2013 v súvislosti implementácie nariadení Európskeho spoločenstva v rámci cieľa 3 Európska územná spolupráca.

 

2.b) Participácia Fóra v Prípravnom výbore NSRR – vzhľadom k tomu, že cieľ 3 Európska teritoriálna spolupráca nebola súčasťou NSRR, nebol zástupca FERS nominovaný do PV NSRR.

 

Na písomnú výzvu ministra VRR M. Janušeka v zmysle listu č. MVRR-2007-9671/10631-1 z 13. 3. 2007 Rada Fóra nominovala 21. 3. 2007 do Expertnej skupiny regionálnej politiky ministra VRR SR Ing. Františka Kardoša, člena Rady FERS a štatutárneho zástupcu združenia Únia Slaná-Rimava (Euroregión Slaná-Rimava).

Vďaka tomu bolo Fórum euroregiónov Slovenska zaradené do zoznamu inštitúcií pripomienkovateľov návrhov zákonov pod gesciou MVRR SR. Doteraz FERS zaslalo pripomienky svojich členov k nasledovným materiálom:

28. 3. 2007 Pripomienkové konanie k materiálu č. MVRR-2007-10730/19054-1 SPERA

30. 5. 2007 Pripomienkové konanie k návrhu zákona o podpore regionálneho rozvoja

26. 6. 2007 pripomienkové konanie k návrhu Zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce.

 

 

3.a) – b) 13. 1. 2006 pracovné rokovanie FERS a APRR na MVRR SR

Predmetom pracovného stretnutia bolo prerokovanie postavenia slovenských euroregionálnych združení (ERZ), ich participácia na príprave jednotlivých programových dokumentoch európskej teritoriálnej spolupráce pre jednotlivé hranice, ako aj účasť zástupcov ERZ v relevantných pracovných skupinách pripravujúcich Národný strategický referenčný rámec pre nasledujúce programovacie obdobie 2007 – 2013.

Pani Hacajová, riaditeľka odboru realizácie programov cezhraničnej spolupráce, doplnila túto informáciu o návrh MVRR SR (ako Riadiaceho orgánu pre program INTERREG III A), aby bolo v Task Force (pracovná skupina pre programovanie) zastúpenie jedného ERZ za každú hranicu, ktoré by reprezentovalo všetky ERZ uvedenej hranice (5 hraníc → 5 reprezentantov).

7. 2. 2006 Rada FERS písomne nominovala:

- pre slovensko – český program

Miroslav Rejda – Euroregión Beskydy, Región Beskydy, náhradník: Dagmar Lišková, Euroregión Bílé–Biele Karpaty, Región Biele Karpaty

- pre poľsko – slovenský program

Ing. Jozef Repaský - Euroregión Tatry, Región Tatry, náhradník: Mgr. Peter Kárpáty – Karpatský euroregión, KER Slovensko

- pre maďarsko-slovenský program

Gabriel Mihályi – Euroregión Neogradienis, Región Neogradienisis

náhradníci: Dr. Jaroslav Svoreń – Euroregión Slaná-Rimava, Únia Slaná-Rimava a Mgr. Zuzana Adameová – Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ, RZ Váh-Dunaj-Ipeľ

- pre ENPI CBC navrhovaný multilaterálny program Slovensko-Ukrajina-Maďarsko-Rumunsko

bude nominovaný zástupca Karpatského euroregiónu ako náhle bude potvrdený program zo strany EK;

- pre rakúsko-slovenský program

nevieme nominovať zástupcu kvôli zmenám, ktoré u slovenského partnera Euroregiónu Pomoravie (ER Záhorie-Jižní Morava-Weinviertel) v tomto čase prebiehajú. Najskôr by to mal byť nominant ZOZO (Združenie obcí Záhorskej oblasti).

 

3.c) Výmena informácií z účasti v Task force pre jednotlivé hranice prebiehala elektronicky, telefonicky a osobne na pracovnom stretnutí v Kežmarku 18. 12. 2006.

 

3.d) Účasť zástupcov ERZ v Monitorovacích výboroch na implementáciu OP CBC pre jednotlivé hranice – vzhľadom na doteraz neschválené OP CBC Európskou komisiou, tieto orgány ešte neboli vytvárané – úloha zostáva a mala by byť predmetom záverov zo zasadnutia Fóra euroregiónov, ktoré sa uskutoční 6. 9. v Papradne.

 

 

4.a) – b) Budovanie partnerstiev FERS s NUTS III, zviditeľňovanie euroregionálnej politiky – úloha priebežne plnená, aktuálne výsledky budú prezentované na spoločnej konferencii Euroregióny spoločne IV v Papradne 6. – 7. 9. 2007.

 

4.c) Spoločná konferencia ERZ, s relevantnými ministerstvami, VÚC a RRA sa uskutočnila v rámci projektu Euroregióny spoločne III vo Vysokých Tatrách 24. – 25. 8. 2006. Spoločné vyhlásenie bolo zaslané všetkým relevantným ministerstvám a inštitúciám a medializované.

Rokovanie Rady FERS a Rady Asociácie RRA sa uskutočnilo 10. 4. 2006 v Poprade a 2. 5. 2006 v B. Bystrici.

 

4.d) Samostatný projekt na fungovanie FERS zo SPERA bol realizovaný v roku 2006 vďaka Združenie Región „Tatry“. V roku 2007 bolo fungovanie rotačného sekretariátu FERS zahrnuté Regiónom Biele Karpaty do projektu Euroregióny spoločne IV.

 

 

Plnenie úloh z pracovného stretnutia v Kežmarku 17. – 19. 12. 2006:

 

1. Napísať za všetky hranice žiadosť pánovi ministrovi MVRR SR, aby zástupcovia ERZ boli zaradení ako pozorovatelia do Monitorovacích výborov operačných programov cezhraničnej spolupráce – úloha nesplnená, bude predmetom záverov zo zasadnutia Fóra euroregiónov, ktoré sa uskutoční 6. 9. v Papradne.

 

2. Osloviť pána Ing. Jána Rudolfa (MVRR SR) o pracovné rokovanie VÚC, RRA a ERZ (témy: cezhraničná spolupráca v rámci NUTS III, Interreg III A, legislatíva EGTC) – úloha nesplnená, zostáva.

 

3. Požiadať MVRR SR o jednoznačné definovanie kritérií pre euroregionálne združenie – úloha riešená v rámci Návrhu zákona o podpore regionálneho rozvoja..

 

4. Očakávame zo strany MVRR SR zorganizovanie stretnutia s VÚC a ERZ k štruktúram a implementácii operačných programov cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky – úloha zostáva.

 

5. Pokračovať v Systéme podpory euroregionálnych aktivít zo štátneho rozpočtu SR aj v rokoch 2007 a 2008 s možnosťou spoločného posúdenia nových kritérií systému – úloha splnená po rokovaní členov FERS na MVRR SR s riaditeľkou odboru Mgr. Katarínou Kukučkovou Tomkovou dňa 14. 2. 2007.

 

Z pracovného stretnutia organizovaného FERS v Trenčíne 19. 4. 2007 zostáva úloha vytvoriť a pravidelne dopĺňať elektronický kalendár aktivít ERZ.

 

Spracovala: Dagmar Lišková, členka Rady FERS

Trenčín 18. 7. 2007

 

Ing. Jozef Polačko
Predseda Rady FERS