NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 9076 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

FERS

Logo Fóra Euroregiónu Slovenska

Fórum euroregiónov Slovenska (skratka FERS) tvoria poverení zástupcovia euroregiónov Slovenska - predstavitelia regionálnych združení pre cezhraničnú spoluprácu slovensko-českej, slovensko-poľskej, slovensko-maďarskej, slovensko-rakúskej a slovensko-ukrajinskej hranice a súhlasiacich s týmto štatútom.

Štatút FERS

 

Poslaním Fóra euroregiónov Slovenska je pomáhať vnútornému rozvoju členských euroregionálnych združení, rozvoju vonkajších partnerských vzťahov, ako aj prezentácia, obhajoba a presadzovanie záujmov euroregionálnych združení Slovenska na národnej a medzinárodnej úrovni (medzivládne komisie pre cezhraničnú spoluprácu, medzinárodné konferencie a pod.).

Cieľom Fóra euroregiónov Slovenska (ďalej Fórum) je strategický rozvoj a dlhodobá udržateľnosť euroregionálnych združení (ďalej ERZ), profesionalizácia pracovníkov ERZ, cezhraničná, interregionálna a transnacionálna v súlade s Európskym rámcovým dohovorom o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi v súlade. Predmetom činnosti Fóra je koordinácia činnosti euroregiónov vo vzťahu k Asociácii európskych prihraničných regiónov (AEBR), ďalším subjektom vrátane verejnej správy SR. Ďalej propagácia a šírenie relevantných informácií Európskej únie a Rady Európy.

Kontaktnou adresou Fóra je sídlo ERZ zvoleného predsedu/reprezentanta Rady.