NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 8483 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vytlačiť
Výzva na predloženie cenovej ponuky

 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

zákazka s nízkou hodnotou
(podľa ustanovenia § 102 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
 
 
I. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:                   Región Beskydy, z.p.o.
Sídlo organizácie:                     Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO:                                             361 48 474
DIČ:                                             2021544778                    
Bankové spojenie:                    PRIMA banka Slovakia, a.s.
Číslo účtu:                                  0300067004/5600 42077486
Kontaktná osoba VO:                Ing. Renáta Remeňová
Mob.:                                             +421917 333 739
e-mail:                                          sekretariat@regionbeskydy.sk
 
 
I. Názov predmetu zákazky:
Dodanie cyklosmeroviek (položka z projektu: 3.2 a 4.1) v rámci projektu „Generálna obnova a modernizácia cykloturistických trás na území ER  Beskydy v pohraničnom území ER Beskydy s dôrazom na kultúrne a prírodné dedičstvo“.
 
II. Predmet zákazky
Predmetom zákazky sú tovary  - prvky cykloturistického značenia:
 
1.         Veľká cyklosmerovka (set)                                                       35 ks
2.         Malá cyklosmerovka (set)                                                         20 ks
3.         Tabuľka miestneho názvu (set)                                                 25 ks
4.         Obrázkové cyklosmerovky (set)                                                25 ks
5.         Predtlačová príprava obrázkových cyklosmeroviek                     20 ks
6.         Emblémové cyklotabuľky (set)                                                  25 ks
7.         Donorská cyklotabuľka (set)                                                     10 ks
 
CPV kód
34928471-0       Materiály značiek
34928472-7       Ukazovatele smeru
                                                                                         
III. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH
Predpokladaná hodnota tovarov, ktoré sú predmetom tejto výzvy, je na základe informatívneho prieskumu trhu stanovená vo výške 4 500,00 € s DPH.
Doplňujúca podmienka: obstaráva sa ako celok a  neumožňuje sa variantné riešenie.
 
IV. Lehota na predkladanie ponúk
Ponuku žiadame predložiť najneskôr do 14.06.2013 do 14,00 hod. Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
 
V. Miesto predkladania ponúk
Ponuku žiadame predkladať písomne, formou e-mailu na adresu: sekretariat@regionbeskydy.sk, poštou na adresu združenia alebo osobne.
 
VI. Jazyk ponuky
Ponuku požadujeme predložiť v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. V prípade predloženia ponuky v iných jazykom, treba ponuku predložiť v origináli spolu s úradným prekladom.
 
VII. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Ponuka úspešného uchádzača bude prijatá na základe najnižšej predloženej ceny za požadované tovary.
 
VIII. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Výsledkom verejného obstarávania budú objednávky. Trvanie zákazky sa predpokladá do 31.03.2014.
 
IX. Miesto a termín dodania tovaru
Miestom pre dodanie požadovaného tovaru. Termín dodávky bude špecifikovaný na objednávke.
 
X. Technická špecifikácia tovaru
Podrobná  technická špecifikácia prvkov cykloznačenia:
Záväzná podmienka: všetky prvky cykloturistického značenia budú vyrobené podľa STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“ (označenie prvkov číslované podľa STN)
 
Veľká cyklosmerovka (set) B.1 rozmer podľa STN 450 x 140 mm, konštrukčný materiál Dubond hrúbky 4 mm, všetky hrany oblé, textácia v zmysle STN uvedené 1 – 2 ciele, správca trasy, evidenčné číslo, grafické spracovanie podľa STN, potlač UV farbostála, umiestnenie loga donorov,  pozinkovaný držiak, upínanie nerezové S-pásky a spony, spojovací materiál pre držiak a cyklosmerovku
Malá cyklosmerovka (set) B.2 rozmer podľa STN 200 x 100 mm, konštrukčný materiál Dubond hrúbky 4 mm, všetky hrany oblé, správca trasy, evidenčné číslo, grafické spracovanie podľa STN, potlač UV farbostála, pozinkovaný držiak, upínacie nerezové S-pásky a spony, spojovací materiál pre držiak a cyklosmerovku
Obrázková (doplnková) cyklosmerovka (set) B.3 rozmer podľa STN 450 x 140 mm, konštrukčný materiál Dubond hrúbky 4 mm, všetky hrany oblé, grafické spracovanie podľa metodiky SCK (1-3 fotografie), potlač UV farbostála,  umiestnenie loga donorov, pozinkovaný držiak, upínacie nerezové S-pásky a spony, spojovací materiál pre držiak a cyklosmerovku. V cenách býva zahrnutý aj honorár za fotografiu, zvlášť sa ešte oceňuje grafické spracovanie dizajnu tabuľky.
Emblémová cyklotabuľka B.4 rozmer podľa STN 200 x 155 mm, konštrukčný materiál Dubond hrúbky 4 mm, grafické spracovanie podľa metodiky SCK (cyklista, názov trasy, grafické stvárnenie pamiatok na trase), potlač UV farbostála, pozinkovaný držiak, upínacie nerezové S-pásky a spony, spojovací materiál pre držiak a cyklotabuľku.
Tabuľka miestneho názvu (TMN) rozmer podľa STN 360 x 140 mm, konštrukčný materiál Dubond hrúbky 4 mm, uvádza sa názov stanoviska a jeho nadmorská výška, prípadne koordináty GPS. Obsahuje aj správcu trasy a evidenčné číslo cyklotrasy. Potlač UV farbostála, pozinkovaný držiak, upínanie nerezové S-pásky a spony, spojovací materiál pre držiak a cyklotabuľku.
Donorská cyklotabuľka rozmer podľa STN 360 x 140 mm, konštrukčný materiál Dubond hrúbky 4 mm, uvádza sa textová formulácia o podpore donora a logá donorov. Potlač UV farbostála, pozinkovaný držiak, upínanie nerezové S-pásky a spony, spojovací materiál pre držiak a cyklotabuľku
 
Záruka na prvky cykloturistického značenia – 3 roky s výnimkou vandalského a živelného poškodenia. Pri novo vymaľovanej trase je potrebná obnova maľovaného značenia po 1 roku a potom v trojročnom cykle.
 
v Žiline, dňa: 23.5.2013                                                                                                        Ing. Renáta Remeňová - projektový manažér
 
 
 
 

Dokumenty na stiahnutie
pdf Výzva - tovary...pdf
Naspäť