NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 8483 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vytlačiť
Výzva na predloženie cenovej ponuky

 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

zákazka s nízkou hodnotou
(podľa ustanovenia § 102 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
 
 
I. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:                   Región Beskydy, z.p.o.
Sídlo organizácie:                     Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO:                                        361 48 474
DIČ:                                        2021544778                    
Bankové spojenie:                    PRIMA banka Slovakia, a.s.
Číslo účtu:                               0300067004/5600 42077486
Kontaktná osoba VO:                Ing. Renáta Remeňová
Mob.:                                       +421917 333 739
e-mail:                                     sekretariat@regionbeskydy.sk
 
 
I. Názov predmetu zákazky:
Značenie cykloturistických trás a ich obnova(položka z projektu: 1.2,2.1,3.1,3.2 a 5.1) v rámci projektu „Generálna obnova a modernizácia cykloturistických trás na území ER  Beskydy v pohraničnom území ER Beskydy s dôrazom na kultúrne a prírodné dedičstvo“.
 
II. Predmet zákazky
Predmetom zákazky služby, ktorých druh a predpokladané množstvo sú uvedené v nasledujúcom:
 
1. Značenie cykloturistických trás
2. Demontážne a montážne práce spojené s osádzaním smerovníkov cyklotrás
3. Obnova náterov starých cyklosmerovníkov
4. Prečistenie a prerezanie cyklotrasy, demontáž poškodených a zničených prvkov cykloturistického značenia, montáž nových prvkov cykloturistického značenia, kompletná obnova maľovaného značenia.
 
CPV kód
34928470-3       Značenie
45111300-1       Demontážne práce
45255400-3       Montážne práce
45442180-2       Opakované natieranie a maľovanie
                                          
III. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH
Predpokladaná hodnota služieb, ktoré sú predmetom výzvy, je na základe informatívneho prieskumu trhu stanovená vo výške  6 000,00 € s DPH.
Doplňujúca podmienka: obstaráva sa ako celok a  neumožňuje sa variantné riešenie.
 
IV. Lehota na predkladanie ponúk
Ponuku žiadame predložiť najneskôr do 14.06.2013 do 14,00 hod. Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
 
V. Miesto predkladania ponúk
Vašu ponuku v prípade Vášho záujmu o poskytnutie stavebných prác žiadame predkladať písomne, formou e-mailu na adresu: sekretariat@regionbeskydy.sk, poštou na adresu združenia alebo osobne.
 
VI. Jazyk ponuky
Ponuku požadujeme predložiť v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. V prípade predloženia ponuky v iných jazykom, treba ponuku predložiť v origináli spolu s úradným prekladom.
 
VII. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Ponuka úspešného uchádzača bude prijatá na základe najnižšej predloženej ceny za požadované stavebné práce.
 
VIII. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Výsledkom verejného obstarávania budú objednávky. Trvanie zákazky sa predpokladá do 31.03.2014.
 
IX. Miesto a termín dodania tovaru
Miestom pre dodanie požadovaných stavebných prác. Termín dodávky bude špecifikovaný na objednávke.
 
X. Technická špecifikácia stavebných prác
Obnova cykloturistického značenia – pod pojmom obnova cykloturistického značenia sa myslí obnova náterov starých cyklosmerovníkov, prečistenie a prerezanie cyklotrasy, demontáž poškodených a zničených prvkov cykloturistického značenia, montáž nových prvkov cykloturistického značenia, kompletná obnova maľovaného značenia. Všetky práce sú súčasťou predkladanej ceny, ktorú požadujeme vyčísliť na kilometer trasy. V cenách je zahrnutá náročnosť územia, trasy a ostatné náklady značkárov. V rámci obnovy sa vykonáva aj osadenie nových, chýbajúcich, resp. odcudzených cyklosmerovníkov, ak je to potrebné.
Podrobná  technická špecifikácia pre maľované značenie:
Záväzná podmienka: všetky prvky maľovaného cykloturistického značenia budú vykonané podľa STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“.
Obnova značenia cykloturistických trás:
Obnova značenia v teréne                                   98,6 km
Dopravné náklady k značeniu max.                   800,0 km
 
XI. Odborná spôsobilosť
Profesijný predpoklad: všetky práce súvisiace so značeným cykloturistických trás môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby. Požadovaná kvalifikácia je „značkár cykloturistických trás“. Spôsobilá osoba musí byť absolvenstom certifikovaného školenia Slovenského cykloklubu v tejto odbornosti  (SCK je na Slovensku jediné akreditované školiace zariadenie Ministerstva školstva SR v odbornosti značkár cykloturistických trás) a musí mať platný značkársky preukaz.
 
 
v Žiline, dňa: 23.5.2013                                                                                                          Ing. Renáta Remeňová - projektový manažér
 
 
 
 

 


Dokumenty na stiahnutie
pdf Výzva - znacenie sluzby...pdf
Naspäť