NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 8483 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vytlačiť
Výzva na predloženie cenovej ponuky
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zákazka s nízkou hodnotou
(podľa ustanovenia § 102 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
 
 
I. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:                   Región Beskydy, z.p.o.
Sídlo organizácie:                     Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO:                                        361 48 474
DIČ:                                        2021544778                    
Bankové spojenie:                    PRIMA banka Slovakia, a.s.
Číslo účtu:                               0300067004/5600 42077486
Kontaktná osoba VO:                Ing. Renáta Remeňová
Mob.:                                       +421917 333 739
e-mail:                                     sekretariat@regionbeskydy.sk
 
I. Názov predmetu zákazky:
Príprava a spravovanie web aplikácie a spracovanie a umiestnenie dát na web (položka z projektu: 2.1 a 5.1) v rámci projektu Cykloturistické trasy na území Euroregiónu Beskydy - informovanosť o využití územného potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu
 
II. Predmet zákazky
Predmetom zákazky sú služby:
 
1.         Návrh webovskej aplikácie
2.         Príprava webovskej aplikácie
3.         Optimalizácia webovskej aplikácie
 
CPV kód
72421000-7       Služby na vývoj internetových alebo intranetových aplikácií klientov
72212650-0       Služby na vývoj softvéru pre operačné systémy osobných počítačov (PC)
72212224-5       Služby na vývoj softvéru pre editovanie webových stránok
72413000-8       Návrh webových (www) sídiel
                                                                                      
III. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Predpokladaná hodnota poskytovaných služieb, ktoré sú predmetom tejto výzvy, je na základe informatívneho prieskumu trhu stanovená vo výške 2 500,00 € bez DPH.
Doplňujúca podmienka: obstaráva sa ako celok a  neumožňuje sa variantné riešenie.
 
IV. Lehota na predkladanie ponúk
Ponuku žiadame predložiť najneskôr do 14.06.2013 do 14,00 hod. Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
 
V. Miesto predkladania ponúk
Ponuku žiadame predkladať písomne, formou e-mailu na adresu: sekretariat@regionbeskydy.sk, poštou na adresu združenia alebo osobne.
 
VI. Jazyk ponuky
Ponuku požadujeme predložiť v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. V prípade predloženia ponuky v iných jazykom, treba ponuku predložiť v origináli spolu s úradným prekladom.
 
VII. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Ponuka úspešného uchádzača bude prijatá na základe najnižšej predloženej ceny za požadované služby.
 
VIII. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Výsledkom verejného obstarávania budú objednávky. Trvanie zákazky sa predpokladá do 31.03.2014.
 
IX. Miesto a termín dodania služieb
Miestom pre dodanie požadovaných služieb. Termín dodávky bude špecifikovaný na objednávke.
 
X. Technická špecifikácia služieb
Podrobné technické údaje, vlastnosti navrhovaného riešenia, rozsah diela premetu verejného obstarávania

Štandardné komponenty, moduly, funkcie, aplikácie navrhovaného riešenia
·         Manažér obsahu: vytváranie, manažment článkov zaškoleným používateľom,
·         WYSIWYG editor: písanie, ako v textovom procesore,
·         manažér obrázkov: nahrávanie obrázkov na server, automatická úprava veľkosti obrázkov, vkladanie obrázkov do textu, automatické vytváranie náhľadových obrázkov, moderné zobrazenie obrázkov,
·         manažér dokumentov: nahrávanie dokumentov na server, automatické vytvorenie odkazu na stiahnutie v texte článku,
·         manažér kontaktov: možnosť spravovať viacero kontaktných osôb vo formulári,
·         manažér reklamných bannerov,
·         klientska zóna, registrácia zákazníkov,
·         riadenie prístupových práv užívateľov (3 úrovne),
·         formulár kontaktujte nás,
·         manažér obsahu hlavnej stránky,
·         zasielanie informácií emailom (registrovaným zákazníkom): základná verzia,
·         ankety,
·         vyhľadávanie,
·         manažér www odkazov,
·         štatistiky prístupov, počítadlo.

Programované, implementované komponenty, moduly, funkcie, podľa požiadaviek

·         Modul Pro galéria: moderná aplikácia pre automatické generovanie galérií z adresárov,
·         modul video v texte: umožňuje vkladať video do článkov,
·         modul optimalizácie SEO: zabezpečuje lepšiu indexáciu, viditeľnosť diela vo vyhľadávačoch,
·         modul FacileForms: databázová aplikácia, evidencia, manažment, výroba rôznych typov formulárov,
·         modul Google Maps: umožňuje vkladanie máp webovej služby Google do článkov,
·         modul AcyMailing: aplikácia umožňuje pokročilý manažment zasielaných noviniek.
 

Požadovaná funkčnosť systému

·         stránka má obsahovať 3 hlavné časti (A, B, C) a intranet, vrátane kontrolných mechanizmov
·         Intranet  (CRM) - ako kontrolný mechanizmus pre zamestnancov a partnerov. Má obsahovať  rôzne data, formuláre, dokumenty tykajúcej sa interných potrieb.
·         Vyhľadávač
·         A a B budú obsahovať povinné informácie a dostupné dokumenty na sťahovanie vo formátoch PDF, DOC a pod.
·         C bude obsahovať  hlavne informácie  pre turistov. Mali by si tam dať vkladať fotografie, tabuľky, grafy a takisto možnosť sťahovať si dáta napríklad do gps zariadenia, texty, popisy a pod. 
·         Kalendár akcii, prepojenie na sociálne siete
·         Kompletné grafické návrhy, implementácia
·         Návrh loga
·         SEO a optimalizácia stránky
·         Školenie
 
Obsahovú náplň vrátane mapových podkladov dodá zadávateľ. 

Technické údaje  aplikačného prostredia – požiadavky

·         SSI aplikácia  -  CMS systém,
·         operačný systém -  Linux, Windows,
·         programovacie jazyky  -   PHP, SQL, JavaScript,
·         značkovacie jazyky -  HTML, XML, XHTML, CSS,
·         aplikačný server -  < Apache 2.0,
·         databázový server -  < MySQL v. 5.0.

Rozsah informačného obsahu diela, štruktúra

Cenová ponuka predpokladá rozsah diela vo svojej štruktúre do 25 normostrán v jednej jazykovej verzii.

Hlavné  výhody riešenia CMS

·         Aktualizácia, manažment informačného obsahu zaškoleným pracovníkom,
·         všeobecná verejná licencia – žiadne licenčné poplatky, či už jednorazové alebo ročné,
·         oddelenie informačného obsahu od vzhľadu – má veľký význam z hľadiska budúcich nákladov pri zmene dizajnu webového sídla,
·         možnosť riadenia prístupových práv v rámci celého systému, možnosť vytvorenia privátnej zóny pre zákazníkov,
·         flexibilita implementácie vzhľadu www, možnosť vytvoriť webové sídlo svetových parametrov,
·         bezpečnosť systému,
·         modularita systému – vysoká flexibilita pri požiadavkách na doplnenie funkcií.
Optimalizácia pre internetové vyhľadávače, registrácia v katalógových zoznamoch rozhoduje o návštevnosti www stránky, elektronického obchodu.
Je súbor optimalizačných metód, analýz, zameraná na dosiahnutie čo najvyššieho umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávaní vyhľadávačov, vzhľadom na dôležité kľúčové slová, slovné spojenia.
Efektívna registrácia a pozícia odkazu na server vo výsledkoch vyhľadávania fulltextových vyhľadávačov na popredných miestach sa zabezpečuje optimalizáciou www diela, využitím nájdených kľúčových slov a slovných spojení v procese optimalizácie.

Prevádzka, webhosting, technická podpora, aktualizácia obsahu diela

Webhosting

Predstavuje prenájom systémových zdrojov počítača umiestneného na serveri a súvisiacej technickej infraštruktúry:
Systémové zdroje:
·         prenosové pásmo,
·         prenos dát: <  100GB/mesiac,
·         procesorový čas: limit systémových zdrojov: 60/120,
·         dátový priestor pre aplikáciu, e-mailovú poštu: 10 000 MB,
·         dátový priestor pre zálohovanie: 10 000  MB,
·         elektrická energia.
Aplikačné prostredie pre prevádzku www služby www servera:
·         podpora skriptovacieho jazyka PHP.
Súvisiace služby:
·         e-mail: počet emailových schránok < 250, POP3, IMAP,
·         ochrana pred nevyžiadanou poštou,
·         ochrana pred vírusmi,
·         podrobné štatistiky návštevnosti.
Aplikačné služby:
·         služby SQL servera,
·         služby FTP servera,
·         služby DNS servera, aditívne DNS záznamy v zóne,
·         generovanie systémových logov: access log, error log.
 
Spoločnosti poskytujúce webhosting poskytujú len systémové zdroje pre prevádzku www stránky, neposkytujú technickú podporu pre aplikáciu www stránky.
 
v Žiline, dňa 24.5.2013                                        Ing. Renáta Remeňová - projektová manažérka
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


Dokumenty na stiahnutie
doc Výzva - sluzby, web.doc
Naspäť