NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 8483 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vytlačiť
Výzva na predloženie cenovej ponuky

 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

zákazka s nízkou hodnotou
(podľa ustanovenia § 102 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
 
 
I. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:                   Región Beskydy, z.p.o.
Sídlo organizácie:                     Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO:                                        361 48 474
DIČ:                                        2021544778                    
Bankové spojenie:                    PRIMA banka Slovakia, a.s.
Číslo účtu:                               0300067004/5600 42077486
Kontaktná osoba VO:                Ing. Renáta Remeňová
Mob.:                                       +421917 333 739
e-mail:                                     sekretariat@regionbeskydy.sk
 
 
I. Názov predmetu zákazky:
Výber a identifikácie cykloturistických trás pre GPS meranie SR - ČR
Položka z projektu: 2.1
 
II. Predmet zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné práce:
 
1.         Výber a identifikácie cykloturistických trás pre GPS meranie SR - ČR
2.         Podrobné zamerania GPS cyklotrás v teréne SR – ČR, označenie prvkov cykloinfraštruktúry
3.         Dopravné náklady pri terénnom GPS šetrení a meraní
4.         Spracovanie zameraných GPS trás do *gpx trackov
5.         Zber dát z cyklotrás, texty, grafy, a fotografie
6.         Umiestňovanie jednotlivých dát na web, umiestňovanie nadstavbových kategórií na web,            administrácia webu
7.         Mapa, mapové výrezy
 
CPV kód
71355200-3       Topografické (kartografické) merania
22114300-5       Mapy
32571000-6       Komunikačná infraštruktúra
                                                                                      
III. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Predpokladaná hodnota poskytovaných stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto výzvy, je na základe informatívneho prieskumu trhu stanovená vo výške 12 500,00 € bez DPH.
Doplňujúca podmienka: obstaráva sa ako celok a  neumožňuje sa variantné riešenie.
 
IV. Lehota na predkladanie ponúk
Ponuku žiadame predložiť najneskôr do 14.06.2013 do 14,00 hod. Ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
 
V. Miesto predkladania ponúk
Ponuku žiadame predkladať písomne, formou e-mailu na adresu: sekretariat@regionbeskydy.sk, poštou na adresu združenia alebo osobne.
 
VI. Jazyk ponuky
Ponuku požadujeme predložiť v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. V prípade predloženia ponuky v iných jazykom, treba ponuku predložiť v origináli spolu s úradným prekladom.
 
VII. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Ponuka úspešného uchádzača bude prijatá na základe najnižšej predloženej ceny za požadované služby.
 
VIII. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Výsledkom verejného obstarávania budú objednávky. Trvanie zákazky sa predpokladá do 31.03.2014.
 
IX. Miesto a termín dodania služieb
Miestom pre dodanie požadovaných služieb. Termín dodávky bude špecifikovaný na objednávke.
 
X. Technická špecifikácia služieb
Podrobné technické údaje k predmetu verejného obstarávania:

Cykloturistické trasy pre meranie – MTB a cestné

Všetky trasy je potrebné zamerať priamo v teréne, nie je prípustné ich vytyčovať z máp!
 
Meranie trás v SR a ČR – oblasť Považie, Kysuce, priľahlá časť územia ČR v rámci Euroregiónu Beskydy
 
Základné digitálne parametre každej cyklotrasy – sekundové snímanie signálu GPS pre použitie v GIS systémoch, meranie terénnym automobilom s GPS (príp.externá anténa), v miestach, kde nie je možné, meranie na bicykli s GPS (príp.externá anténa).
 
Počet zameraných cykloturistických trás: minimálne 40
 
Finálne spracované cyklovýlety: minimálne 50
 
Dĺžka zameraných cykloturistických trás: minimálne 1000 km
 
Základné parametre každej cyklotrasy: názov cyklotrasy, farba cyklotrasy, evidenčné číslo cyklotrasy, určenie cyklotrasy, náročnosť cyklotrasy
Dĺžka cyklotrasy, stúpanie cyklotrasy v oboch smeroch vygenerované z GPS merania.
Výškový profil cyklotrasy vygenerovaný z GPS merania.
 
Popis cyklotrás: textový popis cykloturistickej trasy – minimálne 50, každá cykloturistická trasa – výlet ilustrovaný fotografiami – počet spolu minimálne 500
 
Nadstavbové parametre cykloturistických trás (snímané pri terénnom meraní) - dáta umiestnené na webe: stanoviská cykloturistickej orientácie, odpočívadlá, mapy, rozhľadne, lesnícke rampy, brody, mosty
 
Technické nadstavbové parametre cykloturistických trás (snímané pri terénnom meraní) - - dáta spracované do excelovskej tabuľky a dodané objednávateľovi: povrchy cyklotrás, rizikové a problematické miesta cyklotrás podľa STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“, šírkové usporiadanie
 
Umiestnenie vybraných dát na www.cykloportal.sk
 
Spracovanie ďalších informácií: (napr. systém značenia, zásady pohybu na cyklotrasách, ochrana prírody...): minimálne 10 druhov
 
Dodanie máp a mapových výrezov, so zákresom cyklotrás (vrátane licencií).
 
 
v Žiline, dňa 24.5.2013                                                 Ing. Renáta Remeňová
 
 
 
 
 
 

Dokumenty na stiahnutie
pdf Výzva - stavebne prace, web..pdf
Naspäť