NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 8483 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti

Vytlačiť

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán podľa § 55 písm. d) zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon"), zasielal Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti: 

"Rajecká cyklomagistrála -projektová  dokumentácia"

Rozsah hodnotenia určil príslušný orgán podľa § 30 ods. 1, 2, 3 zákona v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom , v prípade možného vplyvu navrhovanej činnosti na územie sústavy chránených území aj po dohode so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny a po prerokovaní s navrhovateľom.

Podľa § 30 ods. 5 zákona je navrhovateľ povinný v spolupráci s dotknutou obcou bez zbytočného odkladu informovať vhodným spôsobom verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia .

Podľa § 30 ods. 6 zákona môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do 10 dní od jeho zverejnenia podľa odseku 4 príslušnému orgánu , ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

 


Dokumenty na stiahnutie
pdf 2016-12-28 OU Zilina odbor ŽP-rozsah hodnotenia.pdf
Naspäť